1- تعریف تیپ بندی خودروها

خودرو های تیپشامل :

کلیه خودروهای اتوماتیک شاسی بلند خودروهای با وزن بیش از ۱۸۰۰ کیلوگرم و ارزش قیمتی بالای ۲ میلیارد ریال خودروهای تیپ محسوب میگردند.A

خودرو های تیپ B شامل :

کلیه خودرو های تا وزن 1800 کیلوگرم و با ارزش قیمتی بین 1میلیارد الی 2 میلیارد ریال بین ۱ میلیارد الی ۲ میلیارد ریال .

خودرو های تیپ C شامل :

کلیه خودرو های تا وزن 1300 کیلوگرم و با ارزش قیمتی کمتراز 1میلیاردریال.

 

شرح اجرت خدمات موقعیت جغرافیایی نیسان زنجیری نیسان چرخگیر هزینه حمل بیش از ۱۰ کیلومتر
ا اجرت بکسل خودرو های تیپ ۸ تا ۱۰ کیلومتر جاده ٢,٧٠٠,٠٠٠ ۳,۴۵۰,۰۰۰ در جاده به ازای هر کیلومتر مازاد مبلغ

80،000ریالبه هزینه پایه اضافه می شود

در شهر به ازای هر کیلومتر مازاد مبلغ

95،000ریال  به هزینه پایه اضافه می شود

شهر ۲,۳۴۰,۰۰۰ ٣,٧٠٠,٠٠٠
2 اجرت بکسل خودرو های تیپB در جاده تا ۱۰ کیلومتر جاده ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
شهر ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰
3 اجرت بکسل خودرو های تیپB  در جاده تا ۱۰ کیلومتر جاده ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰
شهر ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰
اجرت بکسل کلیه خودروها با خودرو سوار تا ۱۰ کیلومتر

شهر و جاده

۵,۲۴۰,۰۰۰ در جاده به ازای هر کیلومتر مازاد، مبلغ ۹۵,۰۰۰ ریال هزینه پایه اضافه می شود.

در شهر به ازای هر کیلومتر مازاد مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ ریال به هزینه پایه اضافه می شود

 

*حق ویزیت یا ورودیه به منظور انجام خدمات فنی امدادرسانی در شهر ۹۶۰،۰۰۰ ریال و یا جاده ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریالخدمات حمل مشمول این بند نمی گردد

*هزینه ی توقف درخواست شده توسط امداد خواه و هزینه توقف خودرو در ترافیک های سنگین برای خودروهای  امدادی سبک به ازای هر ساعت ۹۶۰,۰۰۰ ریال و خودرو سوار ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.

*ملاک محاسبه هزینه ی بیرون کشیدن خودرو از پارکینگهای طبقاتی و منازل و آماده سازی خودروهایی که قبل از انجام عملیات حمل نیاز به رها سازی چرخ فرمان ترمز دستی و … دارند. بر اساس مبالغ مندرج در ردیف ۶ از مشتری دریافت می گردد.

* هزینه آماده سازی و بیرون کشیدن خودرو از جوی و موانع در شهر از ساعت اول در تیپA ۵ مبلغ ۲,۷۱۰,۰۰۰ ریال تیپ B ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تیپC ۳۰۰,۰۰۰ اریال لحاظ و از ساعت دوم به بعد برابر ردیف ۶ محاسبه می گردد.